Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego Diet&More

PREAMBUŁA

Niniejszy ,,Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Sklepu Internetowego Diet&More” zw. dalej: Regulaminem, określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu dietandmore.pl jak również w odpowiednim zakresie z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/dietandmorepl oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego Diet&More. W niniejszym Regulaminie wskazane są prawa i obowiązki leżące po stronie Administratora wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz naszą Polityką Prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, jak również przystąpienie do dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Diet&More, oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Administrator zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

§ 1 SERWIS DIETANDMORE.PL

Dietandmore.pl to serwis internetowy, który wspomaga działalność świadczoną przez Administratora jak również pełni funkcję Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe. Zawarcie Umowy Sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny sprzedaży.

§ 2 DEFINICJE

Administrator ― Wspólnicy DIET & MORE S.C. Małgorzata Segiet, Paweł Życki, NIP: 9721263705, REGON: 364342394, ul. Słowiańska 36B/U2, 61-664 Poznań, adres e-mail: kontakt@dietandmore.pl

Booksy ― Booksy International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. U4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000515914, NIP: 9512381607, kapitał zakładowy: 39.700,00 zł

Cashbill S.A. ― CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Jana III Sobieskiego 2, 40-082 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000323297, NIP 6292410801, kapitał zakładowy 5.000.000,00 zł

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.)

Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/dietandmorepl

Gotowa dieta – Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w postaci gotowego jadłospisu przygotowanego na 7, 14 lub 28 dni oferowany w różnych wariantach kalorycznych

IPD ― indywidualny plan dietetyczny

IPT ― indywidualny plan treningowy

Klient ― osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym

Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.)

Konto Klienta – indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do sprawdzania historii i szczegółów Zamówień, pobierania kupionych Produktów oraz zmiany danych

Konsument ― Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Newsletter ― informacja w formie wiadomości elektronicznej o usługach Administratora, aktualnych nowinkach oraz konkursach i promocjach, a także inne wiadomości dotyczące Administratora

Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies Diet&More stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora

Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.)

Produkt ― Produkty cyfrowe i Usługi indywidualne oferowane w Sklepie Internetowym, stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży

Produkt cyfrowy ― dane, które są wytwarzane i dostarczane przez Administratora w postaci cyfrowej w określonym formacie zawierające określone treści (w szczególności e-booki, pliki audiowizualne, kursy multimedialne) przeznaczone do pobrania lub odtworzenia za pomocą Urządzenia

Przedmiot transakcji ― Produkty i Usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego

Przedsiębiorca ― Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową

RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1)

Serwis ― strona internetowa www.dietandmore.pl oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: www.facebook.com/dietandmorepl

Sklep Internetowy (Sklep) ― serwis internetowy dostępny pod adresem www.dietandmore.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie

System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego

Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną

Umowa Sprzedaży ― umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Administratorem a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego, której przedmiotem są Produkty

Urządzenie ― urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać z Produktu elektronicznego, w szczególności komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków

Usługi elektroniczne ― wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin lub dedykowane regulaminy

Usługi stacjonarne ― usługi świadczone przez Administratora stacjonarnie w miejscu wykonywania przez niego działalności gospodarczej pod adresem: ul. Słowiańska 36B/U2, 61-664 Poznań

Usługa indywidualna ― indywidualna usługa diagnostyczna, dietetyczna lub treningowa polegająca w szczególności na przygotowaniu indywidualnego planu dietetycznego lub indywidualnego planu treningowego przesyłanego Klientowi w formie elektronicznej w formacie pdf

Ustawa o prawach konsumenta ― ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.)

Użytkownik ― każda osoba korzystająca z Serwisu przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet (w tym Klient)

Zamówienie ― oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów jak również proces, zmierzający bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży

Zasoby Serwisu ― oznaczają wszelkie materiały udostępniane w ramach Serwisu.

§ 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 • Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 • Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie korzystania z Zasobów Serwisu w tym prowadzonego przez Administratora bloga,
  2. umożliwienie korzystania z Konta Klienta,
  3. umożliwienie umówienia się na Usługę stacjonarną,
  4. umożliwienie złożenia Zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
  5. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  6. umożliwienie, w ramach fanpage na portalu Facebook, dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 • W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 • Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.
 • Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 • Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach fanpage na portalu Facebook powinien ponadto posiadać konto na portalu Facebook oraz korzystać z komunikatora Messenger.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  2. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  3. odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 • Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 • Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.
 • Umowa ś.u.d.e. zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodania posta lub komentarza na fanpage na portalu Facebook oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 • Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dietandmore.pl.

§ 4 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 • Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 • Zamówienie może zostać złożone z dowolnego miejsca.
 • Ze Sklepu mogą korzystać wyłącznie Klienci będący pełnoletnimi osobami fizycznymi posiadającymi pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz będący osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
 • Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
  2. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
  3. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na sprzętach używanych przez Klienta, jak również za niemożność korzystania z usług oferowanych przez Administratora z powodu awarii, przerw technicznych, braku prądu, itp.
 • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem jak również Polityką Prywatności, jak również akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 • Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 • Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 5 DODATKOWE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ PRODUKTÓW

 • Serwis nie stanowi źródła wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo w szczególności konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
 • Z Produktów może korzystać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Z Produktów może korzystać osoba fizyczna wyróżniająca się poprawnym stanem zdrowa, której zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia lub osoba chora, która chce poprawić swój stan zdrowia, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu.
 • Klient składający Zamówienie w Sklepie Internetowym musi być świadomy swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 3 miesięcy konsultował swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania określonej diety oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 • Usługi stacjonarne i indywidualne świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie, będące w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje pozwalające zaliczyć je do kategorii zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.).
 • Z Usługi indywidualnej polegającej na przygotowaniu IPD nie mogą korzystać kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii dietetyka uniemożliwiają realizację Usługi indywidualnej oraz osoby posiadające w szczególności następujące choroby:
  1. zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja),
  2. cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach,
  3. ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety,
  4. nieswoiste choroby zapalne jelit w fazie zaostrzenia,
  5. zapalenie trzustki,
  6. choroby onkologiczne w trakcie leczenia,
  7. niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii,
  8. marskość wątroby,
  9. choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona),
  10. zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne,
 • Z Usługi indywidualnej polegającej na przygotowaniu IPT nie mogą korzystać kobiety w ciąży i karmiące piersią, osoby odbywające rehabilitację, osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację Usługi indywidualnej oraz osoby posiadające w szczególności następujące choroby:
  1. dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc,
  2. tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca,
  3. epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne,
  4. reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa, rwa kulszowa (w zaostrzeniu),
  5. borelioza,
  6. toczeń,
  7. choroby onkologiczne w trakcie leczenia,
  8. cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach,
  9. choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona),
  10. zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne,
 • Administrator w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Klienta, który mógłby mieć wpływ na realizację IPD lub IPT, mając na względzie ochronę zdrowia Klienta, może uzależnić wykonanie Usługi indywidualnej od uprzedniego przedłożenia przez Klienta zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania IPD lub IPT, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie, nie krótszym niż 14 dni, Administrator może odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni licząc od dnia upływu terminu do przedłożenia zaświadczenia.
 • Klient przyjmuje do wiadomości, że oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Produktów, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń dietetycznych (w tym żywieniowych).
 • Klient przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku korzystania z Usługi indywidualnej polegającej na przygotowaniu IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Klienta.
 • W celu zminimalizowania ryzyka kontuzji Administrator rekomenduje, aby korzystać regularnie w szczególności z konsultacji lekarza.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z IPT Klient ma obowiązek poinformować Administratora o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z IPD Klient ma obowiązek poinformować Administratora o:
  1. alergiach Klienta,
  2. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Klienta,
  3. zaleceniach w szczególności lekarskich co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Klienta,
  4. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych przez Klienta lekach.
 • Brak przekazania przez Klienta informacji o których mowa w dwóch poprzedzających ustępach poczytywany jest jako:
  1. brak posiadania przez niego problemów zdrowotnych, w tym schorzeń, urazów, wad wrodzonych oraz kontuzji,
  2. brak posiadania przez niego alergii,
  3. przyswajanie przez niego wszystkich produktów spożywczych,
  4. brak otrzymania przez niego zaleceń w szczególności lekarskich co do określonych produktów bądź grupy produktów,
  5. posiadania przez niego dobrego stanu zdrowia oraz niestosowaniu przez niego żadnych leków.

§ 6 PRODUKTY

 1. Administrator oferuje Produkty w postaci Produktów cyfrowych oraz Usług indywidualnych.
 2. Administrator, bez wykorzystania Sklepu Internetowego, świadczy także Usługi stacjonarne.
 3. Aktualne informacje o Produktach przedstawione są każdorazowo w ramach Serwisu.

§ 7 KONTO KLIENTA

 1. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza podczas pierwszego składania Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 4. W trakcie dokonywania rejestracji, Klient zobowiązany jest do zaakceptowania niniejszego Regulaminu jak również Polityki Prywatności.
 5. Założenie Konta Klienta jest bezpłatne.
 6. Po dokonaniu rejestracji, Klient otrzymuje powitalną wiadomość e-mail z hasłem do Konta Klienta.
 7. Loginem jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 8. W ramach Konta Klienta, Klient ma możliwość sprawdzania historii i szczegółów Zamówień, pobierania kupionych Produktów oraz zmiany danych (w tym hasła).

§ 8 ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie Zamówienia jest możliwe za pośrednictwem Sklepu na stronie internetowej www.dietandmore.pl.
 2. Klient może składać Zamówienia w Sklepie o każdej porze, przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Składanie Zamówienia po raz pierwszy jest równoznaczne z założeniem Konta Klienta.
 4. Informacje o Produktach prezentowane w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Administratorowi przez Klienta.
 6. Składanie Zamówienia odbywa się poprzez dodawanie do „Koszyka” danych Produktów w wybranej przez Klienta ilości poprzez kliknięcie odnośnika ,,Dodaj do koszyka”. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 7. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i innymi kosztami.
 8. Przechodząc do ,,Koszyka” Klient ma możliwość wprowadzenia kuponu mogącego pomniejszyć cenę Produktów.
 9. Po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” i kliknięciu w odnośnik ,,Przejdź do kasy” Klient zostaje przekierowany do formularza, celem podania danych w postaci imienia i nazwiska, nazwy firmy (opcjonalnie), adresu w postaci kraju, ulicy, kodu pocztowego i miasta, jak również adresu e-mail oraz numeru telefonu. Klient ma również możliwość dodania uwag (opcjonalnie).
 10. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności, co Klient potwierdza przed złożeniem Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu Zamówienia.
 11. W przypadków zamawiania Produktów stanowiących treści cyfrowe, przesyłanych w formie elektronicznej, Klient wyraża zgodę, aby Zamówienie zostało zrealizowane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i akceptuje, że w takim przypadku traci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient potwierdza powyższe poprzez zaznaczenie pola „Chcę, aby zamówione produkty zostały wysłane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i akceptuję, że w takim przypadku nie będę mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy”.
 1. Złożenie Zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient zostaje przekierowany na podstronę operatora płatności, gdzie dokonuje wyboru formy płatności oraz ją realizuje.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Administrator przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Administratora informacji o przyjęciu Zamówienia.
 5. Z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Administratora, Klient nie może go anulować.
 6. W przypadku złożenia Zamówienia i nieuiszczenia przez Klienta ceny w terminie 7 dni, Administrator może w terminie kolejnych 7 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży.
 7. W przypadku zakupu Produktu w postaci Usługi indywidualnej, Klient otrzyma na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia, kwestionariusz z pytaniami dotyczącymi jego osoby jak również dzienniczek żywieniowy.
 8. Klient powinien odesłać wypełniony kwestionariusz oraz dzienniczek żywieniowy w ciągu 7 dni na adres e-mail Administratora (kontakt@dietandmore.pl).
 9. Informacje podane przez Klienta w kwestionariuszu oraz dzienniczku żywieniowym o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowić będą podstawę do opracowania IPD lub IPT.

§ 9 CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto, zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych polskich.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu Internetowego, wycofywania oraz wprowadzania nowych Produktów lub Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
 3. Klient może dokonać zapłaty za zamówione Produkty za pośrednictwem systemu Pay-By-Link dostarczanego przez operatora płatności internetowych CashBill S.A., wybierając metodę płatności w postaci: BLIK lub przelewu bankowego (tradycyjny i internetowy).
 4. Dokonując zapłaty za Produkt, Klient może skorzystać z kuponów rabatowych lub promocyjnych. Kupony rabatowe lub promocyjne udostępniane są w ramach akcji rabatowych na stronie sklepu lub mogą zostać udostępnione bezpośrednio przez Administratora.
 5. Do każdego zamówienia Administrator wystawi Klientowi fakturę VAT. Klient upoważnia Administratora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Administrator przesyła Klientowi fakturę VAT drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 10 DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez ich przesłanie w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail lub poprzez umożliwienie Klientowi dostępu do produktu w ramach Serwisu.
 2. Dostawa zakupionych Produktów cyfrowych odbywa się w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Dostawa indywidualnego planu dietetycznego lub indywidualnego planu treningowego, wchodzącego w skład Usługi indywidualnej, zapisanego w formacie pdf, odbywa się w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia przesłania przez Klienta wypełnionego i kompletnego kwestionariusza oraz dzienniczka żywieniowego o których mowa w § 8 ust. 18 Regulaminu.
 4. W przypadku Produktów przesyłanych w formie elektronicznej na adres e-mail, Klient ma możliwość ich pobrania, przechowywania i odtwarzania w normalnym toku czynności.
 5. Z chwilą wydania Produktu na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego Produktu i tym samym realizacji Zamówienia, wynikające z:
 7. zaistnienia siły wyższej,
 8. przyczyn niezależnych od Administratora,
 9. błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu e-mail.

§ 11 USŁUGI STACJONARNE

 • Administrator świadczy usługi stacjonarne w postaci:
  1. konsultacji diagnostycznych
  2. konsultacji dietetycznych
  3. konsultacji z trenerem personalnym
  4. konsultacji w zakresie odchudzania.
 • Szczegółowy zakres danej konsultacji widoczny jest każdorazowo w dedykowanej zakładce w ramach strony internetowej www.dietandmore.pl.
 • Klient ma możliwość umówienia się na usługę stacjonarną telefonicznie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz korzystając z formularza dostępnego na portalu internetowym partnera Administratora tj. Booksy, dostępnego pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/16613_diet-more_trening-i-dieta_15608_poznan.
 • W celu umówienia się na usługę stacjonarną poprzez portal Booksy, Użytkownik musi posiadać aktywne konto na portalu Facebook lub aktywne konto e-mail.
 • Korzystanie z portalu należącego do Booksy wymaga zapoznania się oraz zaakceptowania wewnętrznych warunków dostępnych pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/terms jak również zapoznania się z wewnętrzną polityką prywatności Booksy dostępną pod adresem: https://booksy.com/pl-pl/p/privacy.
 • Po dokonaniu rezerwacji Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail stanowiącą jej potwierdzenie.
 • Po dokonaniu rezerwacji Użytkownik przy wykorzystaniu konta dostępnego w ramach portalu Booksy ma możliwość anulowania rezerwacji lub zmiany terminu.
 • Korzystanie z portalu Booksy w celu umówienia się na usługę stacjonarną jest darmowe.

§ 12 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny składając Administratorowi jednoznaczne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia dostawy zamówionych Produktów. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. Oświadczenie o którym mowa w poprzednim ustępie może zostać przesłane w formie pisemnej na adres administratora lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dietandmore.pl.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Administratora lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, uznaje się ją za niezawartą a Konsument zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia poinformowania Administratora do zwrotu otrzymanego Produktu na swój koszt.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator w terminie 14 dni dokona zwrotu ceny sprzedaży Konsumentowi w taki sam sposób w jaki została dokonana zapłata za Produkt, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 7. Administrator może odmówić realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia lub odstąpić od Umowy Sprzedaży w przypadku:
  1. nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. wystąpienia wątpliwości odnośnie tożsamości Klienta,
  3. braku zamówionego przez Klienta Produktu lub Usługi.
 8. Administrator może odstąpić od realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w terminie 3 dni licząc od dnia stwierdzenia wystąpienia przypadku o którym mowa w poprzednim ustępie, o czym niezwłocznie informuje Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

§ 13 REKLAMACJA

 1. Użytkownikom Serwisu (w tym Klientom) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu oraz w związku z zawartą Umową Sprzedaży, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: kontakt@dietandmore.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika – Klienta (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy lub oznaczenie Umowy Sprzedaży,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. uzasadnienie reklamacji.
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.
 4. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Administrator powiadomi Użytkownika (Klienta) o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.
 6. Przedsiębiorcy nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§ 14 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Administratorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Administratora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Administratora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Administrator każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Administratora uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Administratorem poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§ 15 FACEBOOK I USŁUGI POWIĄZANE

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub korzystania z komunikatora Messenger.
 3. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc.
 4. Administrator dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., wykorzystywanych przez Administratora, odbywa się zgodnie z Polityką prywatności.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

§ 16 PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 • Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.
 • Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.
 • Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 • Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi Serwisu praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 • Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 • Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.
 • Produkt cyfrowy stanowi wyłączną własność Administratora oraz jest utworem i podlega ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 • Korzystanie przez Klienta z Produktu cyfrowego możliwe jest dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa autorskiego.
 • W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Prawa autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu cyfrowego osobom trzecim.
 • Z chwilą przesłania Produktu cyfrowego na wskazany przez Klienta adres e-mail, zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu cyfrowego, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
  1. wielokrotnego pobrania Produktu cyfrowego i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera
  2. trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu cyfrowego w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie
  3. trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu cyfrowego techniką cyfrową.
 • Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Administratora, w szczególności Klient nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania Produktu cyfrowego, w tym najmu Produktu cyfrowego lub jego kopii
  2. sublicencjonowania Produktu cyfrowego (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu cyfrowego
  3. wprowadzenia Produktu cyfrowego do obrotu, w tym użyczenia lub najmu

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie i bez podania przyczyny Regulaminu. O treści zmian Regulaminu, Administrator poinformuje Użytkowników (Klientów) przez umieszczenie na swojej stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej nowy Regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie jego opublikowania na stronie internetowej Administratora.
 3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Administratora w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), Prawa autorskiego, Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 6. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: kontakt@dietandmore.pl.
 7. zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy korzystaniu z Serwisu lub wykonywaniu Umowy Sprzedaży w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Administrator oraz Użytkownicy (Klienci) zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Administratora.